“Dövlət qeydiyyatına alınmışdır” Azərbaycan Respublikasının

Ədliyyə Nazirliyi

Qeydiyyat №  3093

 “16 “ noyabr 2004-cü il

 

Nazir _____________ F.Məmmədov

“Təsdiq edirəm”

Azərbaycan Respublikası

Milli Bankı İdarə Heyətinin

 “03” noyabr 2004-cü il

Protokol №  19

İdarə Heyətinin

Sədr_________________E.Rüstəmov

 

BANKLARDA HESABLARIN AÇILMASI, APARILMASI VƏ BAĞLANMASI QAYDALARI

 

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qaydalar “Banklar haqqında”, “Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı haqqında”, “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə və digər normativ-hüquqi aktlarına əsasən hazırlanmış və Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən banklarda, yerli və xarici bankların yerli filiallarında, bank şöbələrində (bundan sonra - banklar) cari, ssuda və əmanət (depozit) hesablarının, cari subhesabların, habelə bankların  müxbir hesablarının (bundan sonra - bank hesabları) açılması, aparılması və bağlanması qaydalarını müəyyən edir.

Xüsusi seçki hesablarının açılması, əməliyyatların aparılması və dayandırılması qaydası Milli Bankla razılaşdırılmaqla Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən müəyyən edilir.

1.2. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasında rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin milli və xarici valyutada açılan bank hesablarına (xarici bankların manatda müxbir hesabları istisna olmaqla) şamil edilir. Rezidentlərin xarici valyutada, habelə qeyri-rezidentlərin milli və xarici valyutada açılan hesablarında əməliyyatların aparılması zamanı mövcud valyuta rejiminə riayət olunmalıdır.  

1.3. Bank hesabları dövlət orqanları, bələdiyyələr, hüquqi şəxslər, onların filial, nümayəndəlik və digər ayrıca bölmələri, habelə hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər (bundan sonra - fərdi sahibkarlar), həmçinin fiziki şəxslər (bundan sonra ümumilikdə - müştərilər) üçün açılır.

1.4. Müştərilər (hesab sahibləri) bank hesabları açarkən bankları seçməkdə müstəqildirlər, bir və ya bir neçə bankda hesab aça bilərlər. Xarici valyutada bank hesabları yalnız müvəkkil banklarda açıla bilər.

Banklar milli valyutada (manatda) müxbir hesablarını yalnız Azərbaycan Respublikasının Milli Bankında (bundan sonra - Milli Bank) açırlar.

1.5. Bank hesablarının açılması üçün maraqlı şəxslərin müraciətlərinə baxılması proseduru hər bir bankın müvafiq daxili qaydaları ilə müəyyən olunur. Qeyri-sağlam xarakterli əməliyyatlardan, o cümlədən çirkli pulların yuyulmasında və terrorizmin maliyyələşdirilməsində istifadə cəhdlərindən qorunmaq məqsədilə bankların daxili qaydalarında hesabların açılması üçün bu Qaydalarda göstərilməyən və qanunvericiliyə zidd olmayan digər sənədlərin təqdim olunması da nəzərdə tutula bilər.

2. Bank hesablarının növləri

2.1. Bank hesabları aşağıdakı növlərə bölünür:

- cari hesablar;

- cari subhesablar;

- ssuda hesabları;

- əmanət (depozit) hesabları;

- müxbir  hesablar.

2.2. Cari hesablar dövlət orqanlarının, bələdiyyələrin, hüquqi şəxslərin, onların filial, nümayəndəlik və digər ayrıca bölmələrinin, həmçinin fərdi sahibkarların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı bank əməliyyatlarının aparılması üçün açılır.

Büdcə təşkilatlarına cari hesablar yalnız xarici dövlət və hüquqi şəxslər tərəfindən məqsədli təyinat üzrə verilən yardım və qrantların alınması və istifadəsi üzrə bank əməliyyatlarının aparılması üçün açılır.

Cari hesablara müvəqqəti cari hesablar və xüsusi cari hesablar da aiddir.

2.3. Müvəqqəti cari hesablar təsərrüfat ortaqlıqları, cəmiyyətləri, kooperativlər və digər təsərrüfat subyektlərinə onların dövlət qeydiyyatına alınanadək müvafiq olaraq nizamnamə, şərikli kapitallarının, habelə paylarının  ödənilməsi üçün açılır.

2.4. Xüsusi cari hesablara məhkəmələrin və məhkəmə icraçısı qurumlarının depozit hesabları, habelə notariusların depozit, sığorta girovu və zəmanət kassası hesabları aiddir.

2.5. Məhkəmənin və məhkəmə icraçıları qurumunun depozit hesabları qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məqsədlərlə bank əməliyyatlarının aparılması üçün açılır.   

Sığorta girovu və zəmanət kassası hesabı xüsusi qaydada notariat fəaliyyəti həyata keçirilən zaman fəaliyyət nəticəsində vurula biləcək ziyanın  ödənilməsi və xüsusi notariusun məsuliyyətinə zəmanət vermək məqsədilə qanunla nəzərdə tutulmuş pul vəsaitlərinin yığılması və istifadəsi üçün xüsusi notariuslara açılır.

Notariusun depozit hesabı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda hüquqi və fiziki şəxslərdən pul vəsaitlərinin, qiymətli kağızların daxil olması, saxlanması və digər əməliyyatların aparılması üçün dövlət və xüsusi notariuslara açılır.

2.6. Cari subhesablar hüquqi şəxslərə onların regional fəaliyyətləri ilə əlaqədar filial və nümayəndəlik statusu daşımayan və olduğu yerdən kənarda yerləşən struktur bölmələrinə açılır. Bu hesablara daxil olan vəsaitlər həmin struktur b ölmələrinin işçilərinin əmək haqları və əmək haqqı ilə bağlı digər məcburi köçürmələrin, habelə bu qurumların fəaliyyətini təmin edən zəruri kommunal xərclərin  ödənilməsi üzrə  ödənişləri istisna olmaqla, baş təşkilatla bağlanmış bank hesabı müqaviləsində müəyyən olunmuş müddətlərdə baş təşkilatın cari hesabına köçürülməlidir.

2.7. Ssuda hesabları bankın müştərilərə verdiyi kreditlərin uçotu üçün, kredit müqaviləsində nəzərdə tutulduğu hallarda isə, həmçinin  kredit vəsaitlərinin istifadəsi və  ödənilməsi ilə bağlı bank əməliyyatlarının aparılması üçün açılır.

2.8. Əmanət (depozit) hesabları bank əmanəti (depozit) müqaviləsinə əsasən müştərilərin əmanətlərinin uçotu, pul vəsaitlərinin əmanətlərə cəlb edilməsi və müvafiq əməliyyatların aparılması üçün açılır.

Hüquqi şəxslərin əmanət (depozit) hesablarında olan pul vəsaiti başqa şəxslərə köçürülə bilməz.

2.9. Müxbir hesablar bankların  özlərinin və müştərilərinin bank əməliyyatlarının aparılması məqsədi ilə yerli və xarici banklar üçün açılır.

 

3. Bank hesablarının açılması

üçün tələb olunan sənədlər

 

3.1. Cari hesabın açılması üçün dövlət orqanları, bələdiyyələr, hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlardan aşağıdakı sənədlərin təqdim edilməsi tələb olunur:

3.1.1. ərizə (Əlavə №  1);

3.1.2. dövlət büdcəsindən və Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara bank hesabının açılması üçün Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Baş Dövlət Xəzinədarlığının icazə məktubu;

3.1.3. bələdiyyənin, hüquqi şəxsin nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti. Müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanının aktı ilə təsdiq olunmuş nizamnamə (əsasnamə) əsasında fəaliyyət göstərən dövlət orqanı nizamnamənin (əsasnamənin) müvafiq aktla təsdiq olunduğunu sübut edən sənədi təqdim edir;

3.1.4. dövlət qeydiyyatı haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti (bələdiyyələr və hüquqi şəxslər üçün).

Qeyd: Dövlət qeydiyyatı haqqında sənəd ədliyyə orqanları və Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi (dini qurumlara aid halda) tərəfindən verilir. 1992-ci il 01 oktyabr tarixinədək müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarında, 1996-cı il 01 iyun tarixinədək isə aşağıda göstərilən orqanlarda dövlət qeydiyyatına alınmış  şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında sənədləri ədliyyə orqanlarının qeydiyyat sənədləri ilə eyni hüquqi qüvvəyə malikdir:

- sığorta təşkilatları - Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Sığorta Nəzarətində; banklar - Milli Bankda;          

- tədris müəssisələri - Nazirlər Kabinetində və Təhsil Nazirliyində;

- icarə müəssisələri, mənzil-tikinti kooperativləri və kəndli (fermer) təsərrüfatları - yerli icra hakimiyyəti orqanlarında;

- kütləvi informasiya vasitələri - Mətbuat və İnformasiya Nazirliyində;

- birgə və tam xarici investisiyalı müəssisələr - Maliyyə Nazirliyində;

- xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri - Xarici İqtisadi Əlaqələr Nazirliyində.

3.1.5. fərdi sahibkarın şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (sənəddəki məlumatların hesabın açılmasına dair ərizədə və imza nümunəsi vərəqəsində göstərilənlərə uyğunluğu yoxlanılır və sənəd geri qaytarılır);

3.1.6. statistika orqanlarında uçot vahidlərinin dövlət reyestrinə daxil edilməsi haqqında şəhadətnamənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

3.1.7. dövlət sosial sığorta orqanında uçota alınması barədə bildirişin əsli;

3.1.8. müvafiq vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli.

Qeyd: Bildiriş və şəhadətnamə-dublikat iki hissədən ibarətdir. Onun bir hissəsi müştərinin hesab açdığı bankda qalır, digər hissəsi isə bankın müvafiq qeydləri aparıldıqdan sonra dərhal onu vermiş Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və vergi orqanına müştəri vasitəsi ilə qaytarılır. Bildiriş və şəhadətnamə-dublikatla yalnız onlarda göstərilmiş bankda hesab açıla bilər.

Bildiriş və şəhadətnamə-dublikat alındığı tarixdən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən olunmuş müddətdə (10 gün ərzində) hesab açılmaq üçün istifadə olunmadıqda qüvvədən düşmüş hesab edilir. Müddət bildirişin və şəhadətnamə-dublikatın verildiyi sonrakı gündən hesablanır.

3.1.9. imza və möhür nümunələri vərəqəsi.

3.2. Hüquqi şəxslərin filiallarına, nümayəndəliklərinə və digər ayrıca bölmələrinə cari hesabların açılması üçün aşağıdakı sənədlərin təqdim edilməsi tələb olunur:

3.2.1. ərizə (Əlavə N 1);   

3.2.2. baş təşkilatın (hüquqi şəxsin) dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti;

3.2.3. filialın, nümayəndəliyin, digər ayrıca bölmənin yuxarı təşkilatı tərəfindən təsdiq edilmiş nizamnaməsinin (əsasnaməsinin) əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti. Nümunəvi nizamnamə (əsasnamə) əsasında fəaliyyət göstərən qurumlar nizamnaməsinin (əsasnaməsinin) nümunəvi olduğunu təsdiq edən sənədi təqdim edir;

3.2.4. dövlət sosial sığorta orqanında uçota alınması barədə bildirişin əsli;

3.2.5. müvafiq vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli;

3.2.6. imza və möhür nümunələri vərəqəsi.

3.3. Müvəqqəti cari hesabın açılması üçün aşağıdakı sənədlərin təqdim olunması tələb olunur:

3.3.1. ərizə (Əlavə N 1). Ərizə təsisçilərin müvəkkil etdiyi şəxs tərəfindən imzalanır;

3.3.2. təsərrüfat ortaqlığının və təsərrüfat cəmiyyətinin, kooperativin yaradılması haqqında notariat qaydasında təsdiq edilmiş təsis müqaviləsinin bir nüsxəsi (bir təsisçi tərəfindən yaradıldıqda - təsisçinin qərarı);

3.3.3. hesabın açılmasına və hesab üzrə sərəncam verilməsi səlahiyyətinə malik olan müvəkkil şəxsin təyin edilməsi haqqında təsisçilərin (təsisçinin) qərarı;

3.3.4. müvəkkil şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (sənəddəki məlumatların hesabın açılmasına dair ərizədə göstərilənlərə uyğunluğu yoxlanılır və sənəd geri qaytarılır);

3.3.5. imza nümunəsi vərəqəsi.

Müvəqqəti cari hesab üzrə yalnız təsərrüfat subyektinin nizamnamə kapitalının (şərikli kapitalın, payların) formalaşdırılması və bank xidmətləri haqqının  ödənilməsi ilə bağlı əməliyyatlar aparıla bilər. Dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra hüquqi şəxs statusu almış təsərrüfat subyektinə müvəqqəti hesabı olan bankda və ya onun seçdiyi digər bankda bu Qaydalarda müəyyən olunmuş qaydada cari hesab açılır və hesabda olan vəsait onun müvəkkil şəxsinin tapşırığına əsasən həmin cari hesaba köçürülür.

Təsərrüfat subyekti dövlət qeydiyyatına alınmadıqda müvəqqəti cari hesabda yerləşdirilmiş vəsait müvəkkil şəxsin ərizəsinə əsasən geri qaytarılır və ya müvəkkil şəxsin sərəncamına əsasən təsisçilərin bank hesablarına köçürülür.

3.4. Ssuda hesabının açılması üçün aşağıdakı sənədlərin təqdim olunması tələb olunur:

3.4.1. kredit müqaviləsinə əsasən kreditin istifadəsi və ödənilməsi cari hesab vasitəsilə həyata keçirildikdə, ssuda hesabının açılması üçün kreditin rəsmiləşdirilməsinə dair bankın daxili qaydalarında nəzərdə tutulan sənədlər;

3.4.2. kredit müqaviləsinə əsasən kreditin istifadəsi və ödənilməsi bilavasitə ssuda hesabı vasitəsilə həyata keçirildikdə, bu Qaydalarda cari hesabların açılması üçün tələb olunan sənədlər;    

3.4.3. fərdi sahibkar olmayan fiziki şəxslər üçün bu Qaydalarda əmanət hesablarının açılması üçün tələb olunan və kreditin rəsmiləşdirilməsinə dair bankın daxili qaydalarında nəzərdə tutulan sənədlər.

3.5. Əmanət (depozit) hesabının açılması üçün aşağıdakı sənədlərin təqdim olunması tələb olunur:

3.5.1. dövlət orqanları, bələdiyyələr, hüquqi şəxslər, hüquqi şəxslərin filial, nümayəndəlik və digər ayrıca bölmələri üçün bu Qaydaların 3.1-ci bəndində göstərilən sənədlər;

3.5.3.  fiziki şəxslər üçün:

3.5.3.1. şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (sənəddəki məlumatlar imza nümunəsi vərəqəsində göstərilənlərə uyğunluğu yoxlanılır və sənəd geri qaytarılır);

3.5.3.2. imza nümunəsi vərəqəsi.

3.6. Üçüncü şəxslərin xeyrinə bank əmanəti (depozit) hesabının açılması üçün aşağıdakı sənədlərin təqdim olunması tələb olunur:

3.6.1. ərizə (Əlavə ¹ 1);

3.6.2. xeyrinə hesab açılan şəxsin eyniləşdirilməsini mümkün edən məlumatlar (dövlət orqanları və bələdiyyələr üçün - onların adları və yerləşdiyi ünvanları, hüquqi şəxslər üçün - onların adları və dövlət qeydiyyatı haqqında sənədin məlumatları, fiziki şəxslər üçün - adı, atasının adı, soyadı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin məlumatları və s.);

3.6.3. hesabı açan şəxsin imza nümunəsi (imza və möhür nümunəsi) vərəqəsi.

3.6.4. xeyrinə depozit hesabı açılan hüquqi şəxs və ya vergi orqanlarında uçota alınmalı digər şəxs hesab üzrə əmanətçi hüquqlarından istifadə etmək niyyətini banka bildirdikdə, bu Qaydalarda belə şəxslərə əmanət (depozit) hesabı açılması üçün tələb olunan sənədləri təqdim etməlidir;

      3.6.5. hesabı açan şəxs açdığı hesabdan Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq surətdə özü istifadə etdikdə, həmin şəxs əlavə olaraq əmanət (depozit) hesabının açılması üçün tələb olunan sənədləri təqdim etməlidir. 

3.7. Cari subhesabın açılması üçün aşağıdakı sənədlərin təqdim olunması tələb olunur:

3.7.1. baş təşkilatın ərizəsi (Əlavə ¹ 1);

3.7.2. baş təşkilatın dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti;

3.7.3. dövlət sosial sığorta orqanında uçota alınması barədə bildirişin əsli (sığortaedənlər üçün);

3.7.4. müvafiq vergi orqanı tərəfindən baş təşkilata verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli (yerli qurum vergi ödəyicisi olduqda özünün şəhadətnamə-dublikatının əsli);

3.7.5. imza və möhür nümunəsi vərəqəsi.

3.8. Hesabın açılmasına dair sənədlər hesabın rəsmiləşdirilməsinə dair işdə, imza və möhür nümunələri olan vərəqələr isə məsul icraçıda və nəzarətçidə saxlanılır.

3.9. Müştərinin müxtəlif növ bank hesabları eyni bankda açıldıqda yeni hesab üzrə ərizənin, dövlət sosial sığorta və vergi orqanları tərəfindən verilmiş bildirişin və şəhadətnamə-dublikatın əslinin təqdim olunması kifayətdir.  

3.10. Yerli bankların müxbir hesablarının açılması zamanı bu Qaydaların 3.1-ci bəndində nəzərdə tutulan sənədlərə əlavə olaraq Milli Bank tərəfindən verilən bank lisenziyasının və hesab üzrə sərəncam hüququna malik inzibatçının Milli Bankda attestasiyadan keçməsini təsdiq edən attestasiya vərəqəsinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti təqdim olunur.

4. Xüsusi cari hesabların açılması

4.1. Məhkəmənin və məhkəmə icraçıları qurumunun depozit hesabının açılması üçün aşağıdakı sənədlərin təqdim olunması tələb olunur:

4.1.1. ərizə  (Əlavə № 1);

4.1.2. imza və möhür nümunəsi vərəqəsi.

4.2. Sığorta girovu hesabının açılması üçün aşağıdakı sənədlərin təqdim olunması tələb olunur:

4.2.1. ərizə (Əlavə № 1);

4.2.2. notariat fəaliyyəti ilə peşəkarcasına məşğul olmaq üçün şəhadətnamənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

4.2.3. imza və möhür nümunələri vərəqəsi.

4.3. Zəmanət kassası hesabının açılması üçün aşağıdakı sənədlər təqdim olunması tələb olunur:

4.3.1. ərizə (Əlavə № 1);

4.3.2. xüsusi notariusun qeydiyyat vəsiqəsinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

4.3.3. imza və möhür nümunələri vərəqəsi.

4.4. Dövlət və xüsusi notariusun depozit hesabının açılması üçün aşağıdakı sənədlərin təqdim olunması tələb olunur:

4.4.1. ərizə (Əlavə № 1);

4.4.2. notariat fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirən Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq qurumunun notariusun bankda depozit hesabının açılmasına razılıq məktubu (dövlət notariusları üçün);

4.4.3. xüsusi notariusun qeydiyyat vəsiqəsinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti (xüsusi notariuslar üçün);

4.4.4. imza və möhür nümunəsi vərəqəsi.

5. Rezidentlərə xarici valyutada bank hesablarının açılması

5.1. Rezident olan şəxslərə bank hesablarının xarici valyutada açılması üçün bu Qaydaların 3-cü bölməsində sadalanan sənədlər təqdim edilməlidir.

5.2. Milli valyutada bank hesabı olan bankda xarici valyutada bank hesabının açılması üçün müştəri tərəfindən hesabın açılmasına dair ərizənin, dövlət sosial sığorta və vergi orqanı tərəfindən verilmiş bildirişin və şəhadətnamə-dublikatın əslinin təqdim olunması kifayətdir.

6. Qeyri-rezidentlərə Azərbaycan Respublikasının milli valyutasında və xarici valyutada bank hesablarının açılması

6.1. Qeyri-rezident hüquqi şəxslər banklarda yalnız Azərbaycan Respublikası ərazisində filial və ya nümayəndəliklərin olduğu halda Azərbaycan Respublikasının milli valyutasında (manatda) istənilən bank hesabı aça bilərlər.

Qeyri-rezident hüquqi şəxslər üçün əmanət (depozit) hesabları bu şərtdən asılı olmayaraq açıla bilər.

6.2. Bu Qaydaların 6.1-ci bəndinin şərtləri nəzərə alınmaqla qeyri-rezidentlərə Azərbaycan Respublikasının milli valyutasında və xarici valyutada bank hesablarının açılması üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

6.2.1. ərizə (Əlavə N 1);

6.2.2. xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəliklərinin Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti;

6.2.3. xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəliklərinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş nizamnaməsinin (əsasnaməsinin) əsli və ya notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti;

6.2.4. fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (sənəddəki məlumatların imza nümunəsi vərəqəsində göstərilənlərə uyğunluğu yoxlanılır və sənəd geri qaytarılır);

6.2.5. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələri ilə başqa hal nəzərdə tutulmadıqda, hüquqi şəxs olan qeyri-rezidentin təsis və qeydiyyat sənədlərinin qanunvericiliyə müvafiq qaydada leqallaşdırılmış və Azərbaycan dilinə tərcüməsi notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri (hesab xarici hüquqi şəxs üçün açıldıqda);

6.2.6. statistika orqanlarında uçot vahidlərinin dövlət reyestrinə daxil edilməsi haqqında şəhadətnamənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti (xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri üçün);

6.2.7. dövlət sosial sığorta orqanında uçota alınması barədə bildirişin əsli (sığortaedənlər üçün);

6.2.8. müvafiq vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli (xarici hüquqi şəxslər, xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, fərdi sahibkarlar üçün);

6.2.9. imza və möhür nümunəsi vərəqəsi;

6.2.10. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələri ilə nəzərdə tutulduğu halda, hesabın açılması üçün xarici ölkənin müvafiq dövlət orqanının (mərkəzi bankının və ya digər səlahiyyətli orqanın) xüsusi icazəsi (qanunvericiliyə uyğun leqallaşdırılmış və Azərbaycan dilinə tərcüməsi notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti).

6.3. Rəsmi nümayəndəliklərə bank hesablarının açılması üçün aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:

6.3.1. ərizə (Əlavə N 1);

6.3.2. xarici diplomatik və digər rəsmi nümayəndəliyin statusunu təsdiqləyən sənəd (Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş və notariat qaydasında  təsdiq edilmiş surəti);

6.3.3.  imza və möhür nümunəsi vərəqəsi.

6.4. Xarici bankların xarici valyutada müxbir hesablarının açılması üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

6.4.1. ərizə (Əlavə N 1);

6.4.2. qeydiyyatdan keçdiyi ölkənin səlahiyyətli orqanı tərəfindən bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə verilmiş hüquqi sənədin surəti (qanunvericiliyə müvafiq qaydada leqallaşdırılmış və Azərbaycan dilinə tərcüməsi notariat qaydasında təsdiq edilmiş);

6.4.3. son illik hesabat və ya son maliyyə ilinə audit yoxlamasının nəticələri barədə arayış;

6.4.4. son ayın 1-i tarixinə balans;

6.4.5. səlahiyyətli imzalar nümunəsi məcmuəsi və ya hesab üzrə sərəncam vermək səlahiyyətlərinə malik şəxslərin imza nümunələrinin və bankın möhürünün qanunvericiliyə müvafiq qaydada leqallaşdırılmış əksi;

6.4.6. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələri ilə nəzərdə tutulduğu halda, xarici bankın yerləşdiyi ölkənin səlahiyyətli orqanı tərəfindən (mərkəzi bank və ya digər səlahiyyətli orqan) verilmiş icazə (qanunvericiliyə müvafiq qaydada leqallaşdırılmış və Azərbaycan dilinə tərcüməsi notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti).

7. Bank hesablarının rəsmiləşdirilməsi

 7.1. Müştərilər üçün bank hesabının açılması müştəri ilə bank arasında bağlanan bank hesabı müqaviləsi ilə rəsmiləşdirilir. Bank hesabı müqaviləsinin forması və şərtləri Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə tənzimlənir.

7.2. Bank aşağıdakı hallarda bank hesabı müqaviləsinin bağlanmasından imtina edə bilər:

7.2.1. müvafiq bank hesabının açılması üçün tələb olunan sənədlər təqdim edilmədikdə;

7.2.2. təqdim edilmiş sənədlərdə qeyri-dürüst və ya təhrif olunmuş məlumatlar olduqda;

7.2.3. dövlət sosial sığorta və vergi orqanından alınan bildirişdə və şəhadətnamə-dublikatda bank hesabının açılması üçün digər bankın adı göstərildikdə;

7.2.4. dövlət sosial sığorta və vergi orqanından alınan bildiriş və şəhadətnamə-dublikat zaman etibarilə hüquqi qüvvəsini itirdikdə;

7.2.5. müştərilərin xidmətə qəbul olunmasına bankın imkanı olmadıqda və ya buna qanunla, yaxud başqa hüquqi aktlarla yol verilmədikdə;

7.2.6. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda.

7.3. Hesabın açılmasından bank imtina etdikdə, ərizə verən  şəxsə onun tələbi ilə imtinanın səbəbləri  yazılı surətdə bildirilməlidir.

7.4. Bank hesabının açılmasından imtina edən bankın qanunsuz hərəkətlərindən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq qaydada məhkəməyə şikayət verilə bilər.

8.  İmza və möhür nümunələri vərəqəsi

8.1. Dövlət orqanlarının, bələdiyyələrin, rəsmi nümayəndəliklərin, hüquqi şəxslərin, onların filial, nümayəndəlik və digər ayrıca bölmələrinin imza və möhür nümunələri vərəqəsi (Əlavə № 2) notariat qaydasında təsdiq edilməlidir.

8.2. Dövlət orqanlarının, bələdiyyələrin, rəsmi nümayəndəliklərin, hüquqi şəxslərin, onların filial, nümayəndəlik və digər ayrıca bölmələrinin bank hesabı üzrə sərəncam hüququnu həmin təşkilatların rəhbərləri və/və ya onların müvəkkil etdikləri şəxs(lər) həyata keçirə bilərlər.

8.3. Hesab üzrə sərəncam hüququ bir şəxsə məxsus olduqda banka təqdim olunan imza və möhür nümunələri vərəqəsində bu barədə müvafiq qeyd aparılır.

8.4. Vərəqəyə müştərinin möhürünün əksi həkk olunmalıdır. Xüsusi məqsədlər üçün (“kadrlar üçün”, “buraxılış vəsiqələri üçün” və s.) nəzərdə tutulmuş möhürlərin vərəqədə istifadəsinə yol verilmir.

8.5. Müştərinin möhürü olmadıqda vərəqədə bu barədə qeyd olunur.

Müvəqqəti olaraq möhür olmadıqda (müştərinin adı, tabeliyi dəyişdikdə, möhür itirildikdə, yaxud köhnəldikdə) müştəri ilə bank arasında bank sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi qaydaları ikitərəfli yazılı razılıq əsasında müəyyənləşdirilir (vəziyyətdən asılı olaraq bir aydan çox olmamaq şərtilə sənədləri əvvəlki möhürlə, yuxarı təşkilatın möhürü ilə təsdiqləməyə və ya sənədləri möhür olmadan təqdim etməyə icazə verilə bilər). Bu halda müştəri yeni möhürün qısa müddətdə hazırlanması üçün tədbirlər görməlidir.

8.6. Fərdi sahibkarların və fiziki şəxslərin imza nümunələri olan vərəqəsi (Əlavə № 3) bankın özü tərəfindən təsdiq oluna bilər. Şəxsin etibarlığına, onun hüquqi fəaliyyət qabiliyyətinə şübhə yarandığı halda bankın mülahizəsi ilə imza vərəqələrinin notariat qaydasında təsdiqi tələb oluna bilər.

İmza nümunələri bankın rəhbəri və/və ya baş mühasibi və ya bankın daxili qaydalarına əsasən digər müvəkkil şəxsi tərəfindən təsdiq olunur. İmza həqiqiliyi imza sahibinin şəxsən iştirakı ilə təsdiq olunur.

8.7. Fərdi sahibkar və fiziki şəxslər üçün hesab açılan zaman hesab üzrə sərəncam hüququ iki və daha çox şəxsə məxsus olduqda, onların bu hüququ ayrı-ayrılıqda, yaxud birlikdə həyata keçirmələri barədə vərəqədə müvafiq qeyd olmalıdır. Vərəqədə bu cür qeyd olmadıqda hesab üzrə sərəncam yalnız vərəqədə göstərilən şəxslərin birgə imzaları ilə verilə bilər.

Hesabın fəaliyyəti dövründə hesab sahibi(ləri) hesab üzrə sərəncam hüququnu başqa şəxsə(lərə) həvalə etdikdə bu hüquqlar notariat qaydasında təsdiq olunmuş etibarnamə ilə həyata keçirilir. Etibarnamə əsasında bank yeni imza vərəqəsində həmin şəxsin(lərin) imzasını təsdiq edir.

8.8. Bankda müvəqqəti cari hesab açan şəxsin imza nümunəsi vərəqəsi bank tərəfindən təsdiq oluna bilər.

8.9.  Notariat qaydasında təsdiq edilmiş vərəqədə imza hüququna malik olan şəxslər dəyişdikdə və ya imza hüququna malik olan şəxslərin sayı artırıldıqda, düzəlişlər notariat qaydasında təsdiq olunmalıdır. Köhnə vərəqə hesabın rəsmiləşdirilməsinə dair işdə saxlanılır.

8.10. Vərəqədə müştərinin hüquqi (yaşayış) ünvanı göstərilir.

Bankda hesabı olan dövlət orqanları, bələdiyyələr, hüquqi şəxslər, onların filial, nümayəndəlik və digər ayrıca bölmələri, habelə fərdi sahibkarlar hüquqi ünvanlarının dəyişdirilməsi barədə ən geci üç gün müddətində (bank hesabı müqaviləsində daha qısa müddət nəzərdə tutulmayıbsa) xidmət olunduğu banka məlumat verməlidirlər. 

8.11. Vərəqələr banka iki nüsxədə təqdim edilir. Zəruri hallarda bank müştəridən vərəqənin əlavə nüsxələrini tələb edə bilər. Əlavə nüsxələr vərəqənin əsas nüsxəsi ilə tutuşdurulur və bankın baş mühasibi və ya bankın daxili proseduralarına əsasən digər müvəkkil şəxs tərəfindən təsdiq olunur. Əlavə nüsxələrin notarial qaydada təsdiq edilməsi tələb olunmur.

8.12. Bank hesabı üzrə əməliyyatlar elektron ödəniş sistemi vasitəsilə aparıldıqda hesab üzrə imza hüququnun rəsmiləşdirilməsi müvafiq normativ hüquqi aktlarla tənzimlənir.

9. Bank hesablarının yenidən rəsmiləşdirilməsi

9.1. Bank hesabının adı və nömrəsi saxlanılmaqla onun aşağıdakı hallarda yenidən rəsmiləşdirilməsi tələb olunur:

9.1.1. dövlət orqanının və ya bələdiyyənin adı və/və ya tabeçiliyi dəyişdikdə;

9.1.2. hüquqi şəxsin adı və/və ya təşkilati-hüquqi forması dəyişdikdə;

9.1.3. filial, nümayəndəlik və digər ayrıca bölmənin tabeçiliyi, yuxarı təşkilatının adı və/və ya təşkilati-hüquqi forması dəyişdikdə;

9.1.4. fiziki şəxsin adı, atasının adı və ya soyadı dəyişdikdə;

9.1.5. Hesabların yenidən rəsmiləşdirilməsi bu Qaydaların 9.1.1-9.1.4-cü yarımbəndlərində göstərilən halların baş verməsini təsdiq edən rəsmi sənədlər əsasında həyata keçirilir.

9.2. Bank hesablarının yenidən rəsmiləşdirilməsi zamanı müvafiq hesabın açılması üçün bu Qaydalarda müəyyən edilmiş tələblər tətbiq olunur.

10. Bank hesablarının bağlanması 

10.1. Bank hesabı müqaviləsinin ləğvi müştərinin bank hesabının bağlanması üçün əsasdır.

10.2. Bank hesabı müqaviləsi aşağıdakı hallarda ləğv edilir:

10.2.1. müştərinin ərizəsi əsasında;

10.2.2. dövlət büdcəsindən və Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara bank hesabının açılması üçün Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Baş Dövlət Xəzinədarlığının icazəsi geri alındıqda;

10.2.3. bank hesabı müqaviləsində nəzərdə tutulmuş digər hallarda.

10.3. Bank hesabı müqaviləsində ayrı qayda nəzərdə tutulmadıqda bank hesabı müqaviləsi bankın tələbi ilə məhkəmə tərəfindən aşağıdakı hallarda ləğv edilə bilər:

10.3.1. müştərinin hesabında saxlanan pul vəsaitinin məbləği bank qaydaları və ya müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş miqdardan az olduqda, bir şərtlə ki, belə məbləğ bankın bu barədə xəbərdarlıq etdiyi gündən bir ay ərzində bərpa edilməmiş olsun;

10.3.2. bir il ərzində həmin hesab üzrə əməliyyatlar aparılmadıqda.

10.4. Hesabdakı pul vəsaitinin qalığı müştəriyə verilir və ya müştərinin göstərişi ilə onun müvafiq yazılı ərizəsinin alındığı gündən ən geci yeddi təqvim günü keçənədək başqa hesaba köçürülür.

Hesabın qalığı müştəri tərəfindən geri alınmadıqda və ya vəsaitin köçürülməli olan yeni hesab banka bildirilmədikdə, həmin vəsait “Bağlanmış müştəri hesabları” adlı hesaba köçürülür və müştəriyə bu barədə yazılı məlumat verilir.

10.5. Hesabın bağlanması nəticəsində “Bağlanmış müştəri hesabları” adlı hesaba köçürülmüş pul vəsaitinin hüquqi rejimi Azərbaycan Respublikasının Mülki və Mülki-Prosessual Məcəllələri ilə tənzimlənir.

10.6. Vəfat etmiş şəxslərin əmanət hesabları üzrə vəsait qalığının hüquqi rejimi Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə tənzimlənir.

10.7. Bank hesabı bağlandıqdan sonra hesabın rəsmiləşdirilməsinə dair sənədlər müvafiq normativ hüquqi aktlarda müəyyən olunmuş müddətdə bankda saxlanılır.

10.8. Müştərinin ərizəsinə əsasən hesab başqa banka keçirildikdə hesabın rəsmiləşdirilməsinə dair bütün sənədlər bankda saxlanılır, lakin  müştərinin hesabına qarşı tələblər (müddətli öhdəliklər, ödənilməmiş hesablaşma sənədləri və s. ödəmə sənədləri) siyahı üzrə hesabı qəbul edən banka poçt vasitəsilə, bildirişli sifariş məktubu ilə göndərilir. Bankların müvəkkil şəxsləri tərəfindən tərtib olunmuş təhvil-təslim aktı hesabın açılmasına dair hüquqi sənədlər qovluğunda saxlanılır.

Müştəri başqa bankın xidmətinə keçdikdə bağlanan hesabın qalığı həmin banka bu Qaydaların 10.4-cü bəndində göstərilən müddətdə köçürülməlidir.

11. Bankların müxbir hesablarının bağlanması

11.1. Bankların müxbir hesabları aşağıdakı hallarda bağlanılır:

11.1.1. bankın müraciətinə əsasən;

11.1.2. yerli banklara bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün verilmiş lisenziya ləğv edildikdə, Milli Bankın yazılı müraciəti ilə.

11.2. Bankın könüllü ləğvi zamanı ləğvetmə komissiyasının, məcburi ləğvi və ya iflas proseduru çərçivəsində isə məhkəmə tərəfindən təyin edilmiş ləğvedicinin müraciətinə əsasən bankın ləğvetmə işlərinin həyata keçirilməsi üçün Milli Bankda cari hesab açılır və bankın müxbir hesablarında olan vəsaitlər həmin hesaba köçürülür.

11.3. Bankın cari hesabının açılması üçün Milli Banka aşağıdakı sənədlərin təqdim olunması tələb olunur:

11.3.1. ərizə (ləğvetmə komissiyası adından verilən ərizə cari hesaba sərəncam vermək səlahiyyətinə malik olan şəxslər tərəfindən imzalanır);

11.3.2. bankın könüllü ləğvi və ləğvetmə komissiyasının yaradılması haqqında Səhmdarların Ümumi Yığıncağının qərarı (qərarda hesab üzrə sərəncam hüququ olan şəxslər göstərilməlidir);

11.3.3. bankın məcburi ləğvi və ya müflis elan edilməsi, habelə ləğvedicinin təyin edilməsi barədə məhkəmənin qərarı;

11.3.4. imza və möhür nümunəsi vərəqəsi.  

12. Yekun müddəa

Bu Qaydalar dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən qüvvəyə minir.

          

 

 

 

 

 


 “Banklarda hesabların açılması,

aparılması və bağlanması Qaydaları”na

Əlavə №  1

 

Bank hesablarının açılması üçün

ərizənin forması

 

“________________” kommersiya bankına

                                                                       bankın adı

 

ƏRİZƏ

_____________________________________________________________________________________

(təsərrüfat subyektinin tam və dəqiq adı, fiziki şəxsin a., a.a., s.)

_____________________________________________________________________________________

 

___________________________________________ hesabının açılmasını xahiş edirəm. Bu növ

                                  (hesabın növü)

hesabın açılması üçün tələb olunan sənədləri təqdim edirəm.

 

           

Ünvan:______________________________

 

Tel/Faks: ______________

 

                                                ____________ (imza)

                                               

 

             M.Y.                              “___” ________________ 20__-ci il

 

_____________________________________________________________________________

 

Bankın qeydləri

 

                                                                                  Hesabın açılmasının rəsmiləşdirilməsi

                                                                                       üçün təqdim edilmiş sənədləri yoxladım

 

                                                                       Baş mühasib _____ (imza)

 

________________ hesabının açılmasına icazə verirəm.

       (hesabın adı)

Rəhbər (müvəkkil şəxs) __________ (imza)

“___” ________________ 20__il

___________________________________ hesabı açılmışdır.

                (hesabın nömrəsi və adı)

 

 

 


 “Banklarda hesabların açılması,

aparılması və bağlanması Qaydaları”na

Əlavə №  2

                                                                                                                                 

           Üz tərəfi

                      İmza və möhür  nümunələri

               VƏRƏQƏSİ

                                                     KODLAR                              BANKIN QEYDİ

 

Notariusun təsdiq qeydləri

“______” _____________20___il

Mən, _____________________________________________________________________________

(notariat kontorunun adı)

notariusu _________________________________________________________________________

(adı, atasının adı, soyadı)

Vətəndaşlar _______________________________________________________________________

(adı, atasının adı, soyadı)

şəxsiyyətinə şəhadət verirəm.

                              Reyestrdə ____________ №  ilə qeyd edilib, _____________manat dövlət rüsumu alınıb.

     

   M.Y.            

                              Notarius  ______________

                                                            (İmza)                              

 “Banklarda hesabların açılması,

aparılması və bağlanması Qaydaları”na

Əlavə №  3

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Üz tərəfi

 

 

          Fərdi sahibkarların (fiziki şəxslərin) imza nümunələri

                                VƏRƏQƏSİ

 

 

                                                                               KODLAR            BANKIN QEYDİ

                                                                             

Bankın məsul şəxsinin qeydləri     

Mən, ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(bankın məsul şəxsinin adı, atasının adı, soyadı)

Vətəndaş ____________________________________________________________________________

(adı, atasının adı, soyadı)

şəxsən mənim yanımda yuxarıda etdiyi imzasını təsdiq edirəm. Həmin vətəndaşın şəxsiyyəti  müəyyən edilib və onun fəaliyyət qabiliyyəti  yoxlanılıb.

Bankın rəhbəri və  ya digər müvəkkil şəxsi :                                          

                                                                                 ___________________

        M.Y.                                                                                (imza)

                                                                  “____”_________20___il